Hur får en sina hyresgäster att sortera sina sopor bättre?

Bostadsbolaget

Hållbarhet / Kommunikation / Tjänstedesign

Bostadsbolaget upplever problem med hyresgäster som inte sorterar avfallet enligt befintliga instruktioner. Särskilda problem har uppstått kring grovavfallet. Kundbetygen påverkas negativt och en ökad belastning för personal skapar problem. Vilka eventuella hinder ligger i vägen för målgruppen? Saknas det kunskap eller motivation? Är beteendet kopplat till sociala normer?

Tillsammans med Bostadsbolaget mötte vi uppdraget med ett tjänstedesignorienat arbetssätt. Genom kartläggning, analyser, intervjuer, forskning på ämnet och intressanta case studies tog vi fram ett antal förslag på aktiviteter så som nudges, kommunikationsmaterial och andra beteendeförändrande insatser.

Detta testade vi i ett pilottest vilket gav oss viktiga insikter som formade grunden till ett koncept fyllt med råd, tips, förslag och skarpa insatser för vidare testning.

 
 
 

Hyresgäster sorterar inte avfallet enligt befintliga instruktioner. Särskilda problem med grovavfall.
Med hjälp av samverkan, studiebesök, intervjuver tillsammans med miljövärdar, miljösamordnare,
fastighetsskötare och kommunikationsavdelning identifierade vi beteenden.

 
 
 

Lättillgänglig kunskap, motivation och tillgänglighet identifierades som bakomliggande faktorer för att uppnå beteendeförändring hos hyresgästerna. Med effektiv och tydlig kommunikation på rätt plats så kunde vi nå ut till målgruppen för att uppmuntra till önskat beteende.

 
 
 

I kommunikationen användes ett enkelt och tydligt språk, med fokus på bilder och illustrationer istället för text.
Det är lätt att förstå och det kommunicerar över språkgränser och åldersskillnader hos hyresgästerna.

 
 
 

Information utformad med hyresgästen och platsens förutsättningar i centrum gör det enklare och mer direkt.
Undersökningar visar att det skapar bra förutsättningar för att hyresgästen agerar rätt.

 
 
 

Närvaro av personal så som miljövärdar har visat sig vara absolut mest effektivt
för minskad nedskräpning. Våra rekommendationer innehöll därför tips på ökad närvaro,
samlingsdagar och fest för att bygga det relationella i områdena.

 
 
 

Direkt återkoppling har visat sig effektivt för att främja beteendeförändring.
Genom direkt (och återkommande) återkoppling i trappuppgångarna får
hyresgästerna feedback om hur det står till i miljörummen.

 
 
 

Bilder från före och efter tejp-testet.

 
 

Genom att utgå från hyresgästens behov och tillhandahålla enkel och tydlig
information hoppas vi nå närmare önskad beteendeförändring.