Integritetspolicy

Så hanterar vi personuppgifter

1. Allmänt

Where is my pony kommunikation och design AB, organisationsnummer 556818-3361 med adress Södra Larmgatan 14 A, 411 16 Göteborg (”Where is my pony”, “vi” eller “oss”) bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter och är därmed Personuppgiftsansvarig i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679) för behandling av personuppgifter. Denna information förklarar hur vi samlar in och använder uppgifter om de personer som besöker vår webbplats www.whereismypony.se ”webbplatsen”, eller som på annat sätt kommer i kontakt med oss.

1.1 Med ”personuppgifter” menas den information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person.

2. De personuppgifter vi samlar in

Vi värnar om skyddet av den personliga integriteten och är transparenta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Where is my pony samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för.

I normala fall samlar vi in dina personuppgifter när du svarar på enkäter och deltar i undersökningar, söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning, när du anlitar en av våra medarbetare, köper eller visar intresse för våra tjänster, när Where is my pony anlitar dig som leverantör av produkter eller tjänster eller när du på annat sätt kommer i kontakt med oss.

Som besökare på vår webbplats behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna använda den. Vår webbplats samlar endast in personuppgifter som är specifikt och frivilligt tillhandahållna av dig. Sådana personuppgifter kan bestå av exempelvis namn, adress, nuvarande titel, din arbetsgivare, telefonnummer och e-postadress.

Vi föreslår inte att du lämnar känsliga personuppgifter. Om du ändå lämnar sådana uppgifter betraktar Where is my pony detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna information och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Till exempel om du inför ett event anger att du är allergiker och önskar viss kost.

Avseende dig som är samarbetspartner, leverantör, kund eller blivande kund behandlar vi relevanta uppgifter om namn, befattning, företag/organisation, adress till företag/organisation, telefonnummer, e-postadress, fakturainformation, köp- respektive leveranshistorik och dialoghistorik.

3. Personuppgifter som behandlas och ändamål

I samband med att du via våra webbplats, per telefon, e-post eller brev svarar på enkäter, intresseformulär eller efterfrågar information kring specifika intresseområden, kan du komma att registreras som intressent till Where is my pony. Information som du lämnar registreras och används för administration av beställda tjänster och för att personalisera och förbättra vår webbplats. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål eller kommunikation avseende tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig samt uppföljning för utveckling och förbättring av Where is my ponys tjänster.

Om du deltar i enkäter och undersökningar, söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, eller vill bli kontaktad av oss, använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits. Det är vår målsättning att bara samla in personuppgifter med din vetskap eller med ditt samtycke.

3.1 Du kan när som helst begära att vi slutar skicka e-post eller annan kommunikation som genereras baserat på din registrering på vår webbplats.

4. Laglig grund

4.1 När du svarar på enkäter och deltar i undersökningar, söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning eller på annat sätt kommer i kontakt med oss alternativt anlitar en av våra medarbetare eller visar intresse för våra tjänster samtycker du till behandlingen av personuppgifter enligt denna information.

4.2 Genom att ingå avtal eller meddela oss om din avsikt att ingå avtal med oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna ingå ett avtal och uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet (fullgöra avtalet).

4.3 Om ändamålet är uppföljning för att utveckla och förbättra våra tjänster eller om din arbetsgivare är eller har varit kund till Where is my pony utgör även vårt berättigade intresse att utveckla och förbättra våra tjänster den lagliga grunden.

5. Överföring av personuppgifter

5.1 Vi kan komma att dela och föra över dina personuppgifter till IT-supportföretag, rekryteringssystem, CRM och liknande mottagare för att exempelvis administrera din jobbansökan, administrera inbjudningar till event eller administrera din intresseanmälan.

5.2 Vi kan komma att dela och föra över dina personuppgifter till IT-supportföretag, affärssystem och liknande mottagare för att administrera, utföra och leverera samt fakturera våra tjänster.

6. Säkerhet

6.1 Med undantag för vad som anges i 5.1 och 5.2 kommer Where is my pony inte överföra dina personuppgifter till tredje part.

6.2 Where is my pony och våra Personuppgiftsbiträden upprätthåller strikta säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Det innebär att vi regelbundet ser över våra rutiner avseende säkerhet och gallring av personuppgifter.

7. Svar på en rättslig begäran och motverkande av skada

7.1 Vi kan ge tillgång till, behålla och dela dina personuppgifter som svar på en rättslig begäran (så som en husrannsakan, domstolsbeslut, föreläggande eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare.

8. Lagring

8.1 Vi sparar dina personuppgifter under den tid det behövs för att kunna bedöma din jobbansökan och utföra våra tjänster enligt avtal. Where is my pony kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

9. Dina rättigheter

9.1 Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och återkalla ditt tidigare samtycke för direkt marknadsföring. Återkallandet av ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten av behandlingen som var baserat på samtycket innan det återkallades. Efter att du återkallat ditt samtycke kommer vi bara behandla de uppgifter som krävs för att kunna fullgöra avtal eller andra rättsliga förpliktelser. För att utöva din rätt att återkalla ditt samtycke, var god kontakta oss enligt informationen angiven nedan i avsnitt 9.

9.2 Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och mer information om behandlingen, eller begära att vi rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar. Vänligen låt oss även veta om det skett någon förändring i dina personuppgifter.

9.3 Om behandlingen baseras på samtycke eller fullgörelse av avtal har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet betyder att du har rätt att motta de personuppgifter du har tillhandahållit oss med på sätt som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

10. Kontaktinformation

10.1 För att utöva dina rättigheter, om du har frågor om eller vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill komma med förslag avseende datasäkerhet, vänligen kontakta hej@whereismypony.se eller Where is my pony kommunikation och design AB med adress Södra Larmgatan 14 A, 411 16 Göteborg. Var god ange ditt fullständiga namn, och ange den information som Where is my pony behöver för att kunna behandla din begäran.

Notera att, om det gäller en begäran om att mottaga information om behandlingen av dina personuppgifter, måste du själv underteckna en sådan begäran.

10.2 Du har också rätt och möjlighet att lämna in klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen http://www.datainspektionen.se.

11. Ändringar

11.1 Where is my pony förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra formerna för personuppgiftsbehandling. Ändringar kan framförallt vara påkallade som en följd av förändringar i Dataskyddsförordningen. Denna information kan kompletteras av information som är mer specifik för vissa delar av våra webbplatser, till exempel rekrytering.

12. Ikraftträdande

Denna information avser Where is my ponys Integritetspolicy version 1.0 som gäller från och med 23 januari 2023.